Game điện tử xèng kinh điển nay đã có mặt trên điện thoại
Hình ảnh:
Download:
https://play.google.com/store/apps/details?...Y29tLmdhbWUiXQ..