Help - Search - Members - Calendar
Full Version: بنویسیدبه دیوارسکوت
mobile9 Forum > Site Related > Introductions & Regional Groups
ARSHIA23
بنویسیدبه دیوارسکوت:عشق سرمایه هرانسان است.بنشانیدبه لب حرف قشنگ،حرف بد وسوسه شیطان است،وبدانیدکه فردادیراست،واگرغصه بیایدامروز،تاهمیشه دلتان درگیراست،پس بسازید رهی را که کنون ،تاابدسوی صداقت برود،وبکارید به هرخانه گلی،که فقط بوی محبت بدهد
farhad707070
قشنگ بود مرسی
farhad707070
خاطرات خوب زندگی مثل خواطرات بد
هیـــــچ وقـــت خودشونو زود نشون نمیدن
خاطرات خوب همـــیشه زود از فکر آدما
فرامـــــــــــــوش میشن ولی یهویی یاد آدما
میان کــه زندگیـــــــــــــــــــــتو یادت بیارند
اونوقته که حســـــــرت خاطــــرهای خوب
با شیرینی دلتنگیشون..اشـــکاتو در میارند
farhad707070
کسی نیستا
farhad707070
قبـــــــــــــــــل از ابراز علاقـــــــــه به کســــــــــــــــــی
به خودتــــــان ثابت کنید که به او عـــــــــلاقه دارید
چون آدمـها در خیالاتشـان دوست دارند زندگی کنند
و به دوستت دارم های شمــــــا,زود عادت می کنندfarhad707070
مهم نیستــــ اگر انـســـــــــــــــــــــان بـرای کـسی که
دوسـتـش دارد غــــــــــــرورش را از دستـــــ بـدهـد
امـا فـاجـعــه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور
کــســــــــــــی را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد
farhad707070
شـــــــــــــــكسپــــــــير گــــــــــفــــــــــت
مـــــــــــن همیشـــــــه خوشحـــــــــــــالم
می دانید چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرا؟
برای اینــــــــــــــکه از هیچـــــــــــکس
برای چیزی انتـــــــــــــــــظاری ندارم
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند
زنــــــــــــــــد گــــــــــــــــی کوتاه استfarhad707070
یاد بگیر که قدر چیزی را که در اختیار داری بدانی
قبــــــــــــل از اینکه زمان به تــــــــــــــــو یادآوری کند
که باید قدر چیـــــــــــزی را که می داشتی می دانستی


farhad707070
نگاهم رو به سمت تو، شبم آیینه ی ماهه
دارم نزدیکتر میشم، یه کم تا آسمون راهه
به دستای نیاز من، نگاهی کن از اون بالا
من این آرامش محضو، به تو مدیونم این روزا
خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی
همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی
بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم
نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم
تو دیدی من خطا کردم، دلم گم شد دعا کردم
کمک کن تا نفس مونده، به آغوش تو برگردم
تو حتی از خودم بهتر، غریبی هامو می شناسی
نمی خوام چتر دنیا رو، که تو بارون احساسی
خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی
همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی

لیله القدر را قدر بدانیم
farhad707070
خداحافظ ای مــــاه غفران و رحمت

خداحافظ ای مـــــــاه عشق و عبادت

خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها

خداحافظ ای مـــاه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه

خداحافظ ای بهترین مـــــــــــــــــاه الله


عید فـطر پیشا پیش مـــــــــــــــــبارکfarhad707070
رویاهایم با تـــــــــــــو کامل می شود
خوابهایم بی تــــــــــــو آشفته می شود
ای عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق رویاهایم
ای ســـــــــــلــــــــــــــــــــطان خوابهایم
وجودت را از مــــــــــــــــــــــــن نگیر
rose-loveاز


farhad707070
روزهای خوش زندگی را با تو تجربه کردم
امید را با تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حس کردم
تـــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــده ای وجودم
بی تــــــــــــــــــــــــــــو برای من نیس وجودی
ای هستی مــــــــــــــن رهــــــــــایم نــــــــــــکن

rose-loveنوشته شده بوسیله ی خانومfarhad707070
کاش آدمــــــــــا همیشه ت خاطراتشون میموندن
و هیــــــــــــــــچ وقـــت اونو فراموش نمی کردن
وبخاطر زنده نگه داشتنشون همیشه با هم بودن


farhad707070
شاید یــــــــک روز بخاطر اینکه بهم گفتی
وجودت حرصـــــــــــــــم میده پشیمون شی
ولی من میگم هیچ وقت اون روز نــــــــیاد
چون نمی خوام تو دلت مثل امروز من شه
farhad707070

مگه ادعــــــــــــــــــــانمی کردی دوست دارم
حالا که رفتی چطور دلـــت امد به کسی که
دوسش داشتـــی بگی گــــــــــــــرگـــــــــــــــــــ
اره من گرگی هستم که وقتی لهش کردی
گریه کرد و چوپان دروغگوت دنبالش کرد
farhad707070
هر وقت از روزی که میخواستی برگـــــــــــــــــردی
و پشیمون شی و بخوای با من بمونی خواستی بگی
بخودت فش دادی و گفتی اگــه یه وقـــت یه زمــانی
نمیدونستم روزی که میخوای مال مــــــــــــــــن باشی
برات اینقد نـــــحـــــــس بود


farhad707070
زنــــــــــــــان و مــــــردان,میتــــوانــنــد با
همـــدیگر بخوابنـــد,امــا تعداد محدودی
از آنهـــا میتوانند با همدیگر بیدار یمانند

[/b]
farhad707070

اگه بــــهـــــــــش زنــــــــــــــــگ ميزنی جـــــواب نـــــــمیده
اگه بهش ميـــــــــــگی دوســــــت دارم و اون فقــــط ميخنده
اگه شبــــــــــا بــــدون شب بخير گفتـن تــــــو خوابش ميبره
اگه پیشـــت درباره دیگران و احساس به اونا حرف میزنه
يعنی تـــــاريخ انقضای تـــــــو توی دلـــــــــــش تموم شـــــده
پس بیشتر از این غرورت رو خرد نکن و تا دیر نشده برو
hunky_guy
thumbsup.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.