Help - Search - Members - Calendar
Full Version: سلام
mobile9 Forum > Site Related > Introductions & Regional Groups
Francesco_10
سلام خدمت همه دوستان من از امروز تصمیم گرفتم براتون داستان کوتاه بزارم
چون خودم خیلی به داستان کوتاه علاقه دارن امیدوارم شما هم خوشتون بیاد

لطفا نظر بدین


rules.gif
alimeit
Great photos




































al-sagban
Do you Like Nokia Themes gathering.gif ? So You are invited to Enter my Themes Gallery smile.gif clap.gif

i wish that you will like my themes byebye.gif



Al-Sagban Themes Gallery


alimeit
Illustrations





































alimeit
Simply Gorgeous !!!


Take a look at these great posters.
Using just hands and a phone,
an american phone company advartised worldwide by
painting hands in the colors of different countries.
It's just brillant




india





bahamas




Australia




Brazil




Canada




China




Egypt





Costa Rica





China





England





Italy






France





Japan





Mexico





Morocco





Mexico





The netherlands





Norway





Paraguay






South Africa





United Kingdom





Japan





Russia







byebye.gif byebye.gif
Mahima_pup



Good Night Friends grouphug.gif
farhad707070
سلام
داستان کو پس
farhad707070
نظر دادیم ده بیا برسی کن اخه ای بابا
farhad707070
قبـــــــــــــــــل از ابراز علاقـــــــــه به کســــــــــــــــــی
به خودتــــــان ثابت کنید که به او عـــــــــلاقه دارید
چون آدمـها در خیالاتشـان دوست دارند زندگی کنند
و به دوستت دارم های شمــــــا,زود عادت می کنند



[img]http
farhad707070
مهم نیستــــ اگر انـســـــــــــــــــــــان بـرای کـسی که
دوسـتـش دارد غــــــــــــرورش را از دستـــــ بـدهـد
امـا فـاجـعــه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور
کــســــــــــــی را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد












farhad707070
شـــــــــــــــكسپــــــــير گــــــــــفــــــــــت
مـــــــــــن همیشـــــــه خوشحـــــــــــــالم
می دانید چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرا؟
برای اینــــــــــــــکه از هیچـــــــــــکس
برای چیزی انتـــــــــــــــــظاری ندارم
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند
زنــــــــــــــــد گــــــــــــــــی کوتاه است















farhad707070
یاد بگیر که قدر چیزی را که در اختیار داری بدانی
قبــــــــــــل از اینکه زمان به تــــــــــــــــو یادآوری کند
که باید قدر چیـــــــــــزی را که می داشتی می دانستی


















farhad707070
نگاهم رو به سمت تو، شبم آیینه ی ماهه
دارم نزدیکتر میشم، یه کم تا آسمون راهه
به دستای نیاز من، نگاهی کن از اون بالا
من این آرامش محضو، به تو مدیونم این روزا
خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی
همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی
بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم
نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم
تو دیدی من خطا کردم، دلم گم شد دعا کردم
کمک کن تا نفس مونده، به آغوش تو برگردم
تو حتی از خودم بهتر، غریبی هامو می شناسی
نمی خوام چتر دنیا رو، که تو بارون احساسی
خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی
همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی

لیله القدر را قدر بدانیم












farhad707070
خداحافظ ای مــــاه غفران و رحمت

خداحافظ ای مـــــــاه عشق و عبادت

خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها

خداحافظ ای مـــاه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه

خداحافظ ای بهترین مـــــــــــــــــاه الله


عید فـطر پیشا پیش مـــــــــــــــــبارک



farhad707070
رویاهایم با تـــــــــــــو کامل می شود
خوابهایم بی تــــــــــــو آشفته می شود
ای عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق رویاهایم
ای ســـــــــــلــــــــــــــــــــطان خوابهایم
وجودت را از مــــــــــــــــــــــــن نگیر
rose-loveاز














farhad707070
روزهای خوش زندگی را با تو تجربه کردم
امید را با تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حس کردم
تـــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــده ای وجودم
بی تــــــــــــــــــــــــــــو برای من نیس وجودی
ای هستی مــــــــــــــن رهــــــــــایم نــــــــــــکن

rose-loveنوشته شده بوسیله ی خانوم











farhad707070
کاش آدمــــــــــا همیشه ت خاطراتشون میموندن
و هیــــــــــــــــچ وقـــت اونو فراموش نمی کردن
وبخاطر زنده نگه داشتنشون همیشه با هم بودن














farhad707070
شاید یــــــــک روز بخاطر اینکه بهم گفتی
وجودت حرصـــــــــــــــم میده پشیمون شی
ولی من میگم هیچ وقت اون روز نــــــــیاد
چون نمی خوام تو دلت مثل امروز من شه











farhad707070

مگه ادعــــــــــــــــــــانمی کردی دوست دارم
حالا که رفتی چطور دلـــت امد به کسی که
دوسش داشتـــی بگی گــــــــــــــرگـــــــــــــــــــ
اره من گرگی هستم که وقتی لهش کردی
گریه کرد و چوپان دروغگوت دنبالش کرد












farhad707070
هر وقت از روزی که میخواستی برگـــــــــــــــــردی
و پشیمون شی و بخوای با من بمونی خواستی بگی
بخودت فش دادی و گفتی اگــه یه وقـــت یه زمــانی
نمیدونستم روزی که میخوای مال مــــــــــــــــن باشی
برات اینقد نـــــحـــــــس بود














farhad707070
زنــــــــــــــان و مــــــردان,میتــــوانــنــد با
همـــدیگر بخوابنـــد,امــا تعداد محدودی
از آنهـــا میتوانند با همدیگر بیدار یمانند

















[/b]
farhad707070

اگه بــــهـــــــــش زنــــــــــــــــگ ميزنی جـــــواب نـــــــمیده
اگه بهش ميـــــــــــگی دوســــــت دارم و اون فقــــط ميخنده
اگه شبــــــــــا بــــدون شب بخير گفتـن تــــــو خوابش ميبره
اگه پیشـــت درباره دیگران و احساس به اونا حرف میزنه
يعنی تـــــاريخ انقضای تـــــــو توی دلـــــــــــش تموم شـــــده
پس بیشتر از این غرورت رو خرد نکن و تا دیر نشده برو
















m09_428
The ship of Ramdan is very near to our port plz get ready to Welcome it.
Ship is loaded wiyh lot of Gifts $ all containings SAWAB ثواب in:
1- Maghfirat مغفرت
2- Tauba توبہ
3- Ibadat عبادت
4- Patience صبر
5- Laila-tul Qadr لیلاہ القدر
& a lot more.
Ship will stay with us 4 one month only.
Get max. Benefits from it.=*Stay Blessed*=
Advance Ramazan Mubarik رمضان كريم
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.