Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Persian Club
mobile9 Forum > Site Related > Introductions & Regional Groups
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
farhad707070
داستان يك دوستموجهاي كه از دست دريا مي گريختند و به ساحل چنگ ميزدند پاهاي برهنه افشين را لمس مي كردند ولي افشين به هيچ چيز توجهي نداشت نه به دريا نه به موجها ونه به غروب زيباي خورشيد. افشين غرق فكر بود او كه سر به زير داشت زير لب گفت:اسم اين كارت خيانت بودافسانه اين را گفت وبا اكراه از جايش بلند شد وبه طرف ويلاي عمويش به راه افتاد تا بازيك مشت از آن قرصهاي رنگارنگ آرامبخش را بخورد و بخوابد.بعد از رفتن افسانه افشين هيچ انگيزه اي براي زندگي نداشت

2سال قبل

افشين زير باران منتظر اتوبوس بود. دقايقي گذشت اتوبوس آمد و افشين سوارش شد.مقداري از راه را رفته بود كه نگاه افشين با نگاه يك دختر گره خورد دختري كه افشين تا به حال لنگه اش را نديده بود افشين در ايستگاه نزديك خانه يشان پياده نشد قصد داشت در ايستگاهي كه دختر پياده ميشد پياده شود.

دختر نزديك دانشگاه پياده شد چترش را باز كرد و به طرف دانشگاه به راه افتاد. دختر ميدانست كه افشين دنبالش هست .دختر به ساختمان دانشگاه وارد شد و افشين زير باران منتظر ماند بعد از سه ساعت دختر از دانشگاه بيرون آمد وقتي افشين را ديد از تعجب داشت شاخ در مي اورد.افشين مثل موش آب كشيده شده بود 3 ساعت زير باران منتظرش ايستاده بود .افشين عاشق شده بود در يك نگاه.وقتي دختر از كنار افشين گذشت با لبخندي گفت (ديوونه) و از آنجا دور شد.

بعد از آن روز زندگي براي افشين طوري ديگر شد مي گفت. مي خنديد .همه چي برايش زيبا بود.دختر خاله افشين در آن دانشگاه درس مي خواند افشين بعد از چند روز به خانه خاله اش رفت و با نر گس دختر خاله اش درباره دختري كه ديده بود حرف زد و مشخصات دختر را داد تا نرگس آمارش را بهش بدهد.دو روز بعد نرگس زنگ زد و افشين بي معطلي به طرف خانه خاله اش به راه افتاد. نرگس درباره دختر چيزهاي فهميده بود افشين به تندي به خاله اش سلام كرد و سريع به طرف اتاق نرگس رفت. در را زد و وارد شد.

بعد از سلام زود گفت: شناختيش نرگس گفت:آره و ادامه داد اسمش افسانه هست با هيچ پسري رابطه اي نداره پدرش از مايع دارهاي كرجه.برادرش در كانادا زندگي مي كنه پدرش قصد داشت افسانه را هم به آنجا بفرسته ولي بعد از مدتي منصرف شد.افشين از نرگس خواست تا با افسانه حرف بزنه و بهش بگه كه عاشقش شده و نرگس با علامت سر قبول كرد .

چند روز بعد نرگس زنگ زد افشين بي تاب بود و مي خواست تلفني همه چي را بشنود ولي نرگس گفت:بيا خونه.دو ساعت بعد افشين در اتاق نرگس بود.-سلام نرگس –سلام-باهاش حرف زدي-اره-چي گفت-شناختت گفت همون پسري كه تو بارون دنبالم كرد و مي گي من از ماجرا خبر نداشتم ولي وقتي مشخصاتتو داد فهميدم توئي-گفتي عاشقشم-اره-چي گفت-اول قبول نكرد ولي من زياد اصرار كردم گفت بايد فكر كنم.

از اون روز به بعد روزهاي كه افسانه كلاس داشت افشين جلوي دانشگاه بود. و بلاخره با كمك نرگس افشين و افسانه يه قرار ملاقات در يك كافي شاپ گذاشتند افشين و افسانه يك ساعت در كافي شاپ حرف زدند در خاتمه افسانه گفت:من بهت قول ازدواج نميدم ولي ميتونيم با هم باشيم فقط دوست. افشين تو قلبش گفت باهام عروسي مي كني حالا صبر كن.بعد به افسانه گفت قبول.در واقع افسانه هم در نگاه اول عاشق شده بود.

روزهاي شيرين افشين شروع شد خبر عشق افشين و افسانه زود در دانشگاه و فاميل پيچيد همه مي گفتند اين دو براي هم ساخته شدن. افشين و افسانه بهم مي آمدند هر دو زيبا و جذاب بودند تنها چيزي كه افشين را مي آزرد غم تو چشماهاي افسانه بود افشين درباره اش از افسانه پرسيد ولي افسانه از پاسخ دادن طفره رفت. افشين هم كه به خودش و افسانه قول داده بود كه هميشه شادش كنه ديگه چيزي نپرسيد. خانوادده هر دو تاشون از اول از دوستي فرزندانشان با خبر بودند و در اين ميان پدر افسانه خوشحال تر از همه بود.افسانه اي كه چند ماه قبل به شدت افسرده بود حالا شاد شاد بود.

صبح شنبه باز يك روز باراني ديگر چند روز بعد رابطه افشين و افسانه يكساله ميشد تو اين مدت اين دو ديوانه وار ديوانه هم شده بودند.افشين به موبايل افسانه زنگ زد مدتي بعد از آن طرف خط صدايي آمد افسانه نبود خواهرش بود افشين سراغ افسانه را گرفت بعد از مدتي سكوت خواهر افسانه گريه كرد افشين احساس كرد يه چيزي داره تو كمرش سنگيني مي كنه افشين خودش دلداري داد و گفت حتما بيماره و زود درست ميشه ولي خواهر افسانه گفت افسانه فوت كرده.

افسانه بر اثر سرطان فوت كرده بود افشين در فراق افسانه يك قطره اشك هم نريخت شوكه شده بود باورش نميشد افسانه رفته باشه. حالا ميدانست كه چرا افسانه گفت فقط دوستي چرا تا حرف ازدواج مي آمد زود حرف را عوض مي كرد.و تازه فهميد غم چشمان افسانه براي چه بود.

تو مدت چهار ماه افشين پوست و استخوان شد. موهاي شقيقه اش تو اين مدت سفيد شد.ديگه نمي تونست تو شهري كه همه جاش براي افشين خاطره افسانه را به يادش مي آورد نفس بكشه به همين خاطر به ويلاي عمويش در شمال رفت.

حال

افشين با اكراه از رختخواب دل كند گرسنه بود سر يخچال رفت ويك ليوان شير خورد تو همين موقع زنگ ويلا زده شده افشين به طرف در رفت وقتي نزديكتر شد ديد خواهر افسانه هست.تند به طرف در رفت خواهر افسانه بعد از سلام نامه اي را به افشين داد و رفت.

افشين نامه را باز كرد خط،خط افسانه بود.نامه اينگونه شروع شده بود:

سلام افشين بابا اخماتو باز كن خوب همه ميميريم.يكي زود يكي دير ولي ميميريم. عزيزم من قبل از آشنايي با تو خودم را براي مرگ آماده كرده بودم وهيچ ترسي از مرگ نداشتم ولي از وقتي با تو آشنا شدم هر روز كه از خواب بيدار ميشدم خدا رو شكر مي كردم كه اجازه داده يك روز ديگه عشقم رو ببينم هر روز از خدا مي خواستم مرگم را به تاخير بيندازد ولي بلاخره رفتني بودم عزيزم زندگي كن زندگي ادامه داره ازت خواهش مي كنم به زندگي برگرد.من هميشه در كنارت خواهم بود.اگه تا حالا گريه نكردي كه نكردي خواهش مي كنم گريه كن.

افشين بي اراده اشك ريخت به وسعت اين دوسالي كه گريه نكرده بود فرداي اون روز افشين در كرج بود قبل از رفتن به خانه به قبرستان رفت بعد از مدتي گشتن آرامگاه عشقش را پيدا كرد نشست كنار قبر افسانه و ساعتها با افسانه حرف زد و گريه كرد وقتي هوا تاريك شد افشين از قبرستان خارج شد باز داشت باران مي باريد افشين باز جمله افسانه را به ياد آورد عزيزم زندگي كن
farhad707070
سلام به همه
سحر;مرسی ابجی

فرشاد;فرشاد ببخشید دااش به مرگ عشقم به جون مامانم دس من نیس پستام سه تا میشه میخوام پاک کنم هی دوباره میاد ایدیتم میکنم میشه چهارتا ببخشید .. معذرت میخوام
من وهم کلاسیامون تا شنبه اون یکی هفته تعطیل کردیم.. م عاشق تعطیلیم..میام ولی دیر به دیر سرعت نتم پاینه ..از کان خبر نداری فک کنم چیزیش شده دو ماه ندیدمش؟


arvahe_khashm_2
salam doostan
man kheyli vaghte ke m9 nayoomadam va az in goorooh aslan khabar nadashtam.age mishe manam ozv besham:D
ye hali be ma ham bedin.age ghaboolam kardin too profilam cm bezarid lotfan.mamnoon :* <3
roseheyli
heey
@sahar merC!!!!!!!!!!
@arsan salaaam!
10.gif
roseheyli
oh bache ha bebinin cheghad safhe neveshtin!!! kheili ziadeee
arvahe_khashm_2
QUOTE (roseheyli @ Nov 4 2011, 04:52 AM) *
heey
@sahar merC!!!!!!!!!!
@arsan salaaam!
10.gif


samilik weightlift.gif
roseheyli
Sal bia bere nistiaaa!
alimeit
* all : byebye.gif byebye.gif

* roseheyli : tanq byebye.gif
* sahar : tanq byebye.gif

* farhad707070 : haha.gif


Amazing art carving pumpkins


****************************************************************
iranekoorosh
@ alimeit : axa bahali bood vaghean amazing bood thumbsup.gif


@all : ghoorboone hamegi clap.gif
arvahe_khashm_2
@ alimeit: eyval haji axa kheyli radif boodan nopity.gif 10.gif haha.gif kewlpics.gif wow.gif
roseheyli
@ali
clap.gif clap.gif clap.gif
f_batiir
@parina: ok. hala adrese axyro ke behesh midi, error mide ro ham post koni,dg aali mishe thumbsup.gif

@ali: salam byebye.gif
axat harf nadaran 10.gif clap.gif 10.gif

@farhad: eshkali nadare,bikhial wink.gif admin aa ziad indorobara peidashun nemishe, age shans biarim gir nemidan thumbsup.gif
az kian khabary nadaranm, mese inke az do mahe pish tahal kollan M9 nayumade. unsure.gif age khabary azash peida kardy maram dar jaryan bezar.

@arvahe khashm: salam byebye.gif
kheili be P.C. khosh umadi.
rasti age dus dashty esmeto begu ba hamun sedat konim. smile.gif

@afshin: mokhlesim dadash. cool.gif
roseheyli
@farshad
http://thevampirediariescanada.com/wp-cont...eDressPromo.jpg

rasti esme bazia
"Arsan"e
alimeit
* 2 ALL : salam byebye.gif byebye.gif

* iranekoorosh : tanq notworthy.gif
* arvahe_khashm_2 : tanq notworthy.gif
* roseheyli : tanq notworthy.gif
* f_batiir : tanq notworthy.gif


Juarez Ricci Artworks***************************************************************************roseheyli
tnqqqq for the great pixxx clap.gif
sahar_android
@ali : salam mersiiiiiiiiiiii aly bod clap.gif 10.gif 10.gif 10.gif
@farhad : salam mersi jaleb bod
omidvaram bazam inja biyay 10.gif 10.gif
@parnia : salam khobi ?
@farshad: salam dg soragh nmigiry byebye.gif
@afshin : salam che tory ?
@parsa : nisty !!!!!!!!!
@arvahe_khashm_2 : khosh omady
age dost dary esmeton ru bego ta bache ha be hamon esm sedat konand
arvahe_khashm_2
QUOTE (sahar_android @ Nov 5 2011, 01:11 PM) *
@ali : salam mersiiiiiiiiiiii aly bod clap.gif 10.gif 10.gif 10.gif
@farhad : salam mersi jaleb bod
omidvaram bazam inja biyay 10.gif 10.gif
@parnia : salam khobi ?
@farchad: salam dg soragh nmigiry byebye.gif
@afshin : salam che tory ?
@parsa : nisty !!!!!!!!!
@arvahe_khashm_2 : khosh omady
age dost dary esmeton ru bego ta bache ha be hamon esm sedat konand


chashm doostan:D
esme man arsan hast. آرسان
bazia mano mishnasan:D
bazia ke esmeshoon parnia hast:-" clap.gif
khosh halama ke pishetoonam.dame hamegi jiz.boose bozorg be jamiaaaaaaaaaaan byebye.gif 10.gif 10.gif 10.gif clap.gif clap.gif clap.gif
f_batiir
Tvajjoh! Tavajoh!

Da'vat be hamkary


P.C dg yavash yavash dare shulugh mishe vo vaghteshe ke mosabeghe vo sandalie dagho baghieye barnameha ro rah bendazim.
amma mote'assefane vase man moshkeli pishumade ke momkene natunam un ghad ke lazeme be P.C sar bezanam,
vase hamin donbale ye admine tamam vaght migardim ke betune ham harruz sar bezane ham barnameharo edare kone.
kasayi ke davtalab hastan mitunan behem PM bedan ya haminja tu P.C. e'lame aamadegi konan ta admin e jadidemuno az beyneshun entekhab konim.
montazere payam haye shoma hastim wink.gif
roseheyli
@all Are man Arsano mishnasam
@Arsan Salam bazia chetori? rasti axet kheili ghashange!
@sahar heyyyy merC to khubi?
@farshad EEEEEEEE che baaad hala chi mishe?
manam khodam vaght nadaaram sorry!!!!
sahar_android
@parnia : mersi azizam manam khobam clap.gif

@arsan : mersi byebye.gif
ma ham khoshhalim ke be jamemon peyvasty clap.gif clap.gif
@ farshad : farakhane khobie
vali... chi shode nakone mikhaye estefa bedy !!!! surrender.gif
arvahe_khashm_2
QUOTE (roseheyli @ Nov 6 2011, 05:52 AM) *
@all Are man Arsano mishnasam
@Arsan Salam bazia chetori? rasti axet kheili ghashange!
@sahar heyyyy merC to khubi?
@farshad EEEEEEEE che baaad hala chi mishe?
manam khodam vaght nadaaram sorry!!!!


mer30 khoobam.bazia chettoran? baw in akse technokid bood ye zamani.khodaye ringtone challenge m9.pagesho peyda nemikonam heyf.age peyda kardid be manam bede
roseheyli
@arsan
Bebin tuye hamin postaye dg tuye forum azash ye seri replay ha hast unja mishe peidash kard
EEEE pas taghlidam mikoni
cheghadam bozorg shodi
17 saleteee
afarin!
unmoghe 14 salet bud? ya 15? byebye.gif

@sahar Chikara mikoni rasti farshad jun mikhad bereee???? sad.gif
roseheyli
http://p.mobile9.com/technokid1974/
fek konam ine!!!
arvahe_khashm_2
QUOTE (roseheyli @ Nov 6 2011, 10:59 AM) *

ahaaaaaaaaaaaaaaa
eyval koochooloo:D
nabbaw.sale pish nabood mage?:D shayad 2 sal shode bashe:D vali 3 sal nashod:D
alan to chand salete? 14?15? gathering.gif
arvahe_khashm_2
QUOTE (roseheyli @ Nov 6 2011, 10:59 AM) *

ahaaaaaaaaaaaaaaa
eyval koochooloo:D
nabbaw.sale pish nabood mage?:D shayad 2 sal shode bashe:D vali 3 sal nashod:D
alan to chand salete? 14?15? gathering.gif
arvahe_khashm_2
doostan sorry nemidoonam chera in poste 2bar oomad? :-??
chetori mishe pakesh kard????
rasti,man mobilam xperia mini hast.1 moshkeli daram va in hast ke nemitoonam barname hayi ro ke download mikonam,roosh nasb konam.vaghti dl kardam,mifrestam too ghesmate bluetooth vali hijjayi too gooshi voojood nadare ke betoonam beram az oonja nasbesh konam.hatta vaghti 1 barname ro ba bluetooth be gooshim mifrestam va mikham nasbesh konam be ghesmate SETTING-->APPLICATIONS mire va aslan hichi maloom nist.
plz age kasi midooni in gooshie ma che margeshe bege ke mamnoon misham:D
age barnameyi hast ke bayad nasb beshe,oono begid,vali chetori nasbesh konam:D aslan nemishe file nasbe barname ro too gooshi peyda kard.age hamchin jayi voojood dare bem begid ke kojast.masalan age chizi too mayehaye OTHERS hast begid ma ham mottale beshim:D
dametoon jiz flex.gif mf_type.gif thumbsup.gif
roseheyli
are
alimeit
* all : salam byebye.gif byebye.gif
bache ha eydeton mobarak clap.gif
* f_batiir : doste aziz omidvaram moshkeleton hal beshe
chon jaygozin be in rahatiya peyda nemishe
dar hale hazer behtarin case derber ke onam nist.
* roseheyli : tanq notworthy.gif
* sahar : tanq notworthy.gif

* arvahe_khashm_2 :
doste aziz nemidonam che qadr az system haye amel etela@ darid vali sar jam beheton migam ke system amele x10mini androide
dar hal@ addy be hich onvan shoma nemitonid barname nasb konid chon android be tanhaee qabeli@ khondane barname ha ru nadare
be hamin jahat shoma mitonid az barname Root Explorer estefade konid taghriban mesle ye file manager amal mikone
man link downloadesh ru inja mizaram
baraye nasbe Root Explorer ruye x10 mini lazeme ke in barname ru ruye ye goshi_ye dige berizid va ba bluetooth nas ruye goshyton enteqal bedid va nasb konid (sade tarin ravesh)
pas az nasb jahat rahaty kar ye folder be har esmi ke dost dashtid (be tore mesal program ) Ejad konid va barname ha_iy ke ba formate *.apk (in formate barnamehaye androide)
dakhele in poshe berizid ------- ba baz karkadane barname Root Exlorer va peyda kardane poshe (be tore mesal program) mitonid barname haton ru nasb konid
age moshkeleton hal nashod biyan to pegam ta komaketon konam.

Root Explorer 2.10.2.apk
Root Explorer 2.13.3-1.apkDifference between poor and rich
Look The Poor

as you see
the differnce is the rich never smile ,
the poor always do


************************************************************
iranekoorosh
@shar : salam merc khoobam eydet mobarak clap.gif

@farshad :salam sandali dagho hal mide berah kon

@alimeit : motasefane intoriye donya sad.gif

@all : قربون تک تکتون ، قربانتون مبارک ، قربان cheers.gif
iranekoorosh
مردی بیا جلو smile.gif

alimeit
* iranekoorosh : haq ba shomast
Shoma Ham Bekhandid gathering.gif
be zendegi labkhand bezan clap.gif


laugh.gif laugh.gif laugh.gif حالا نوبت شماست بخندی
sahar_android
@arsan : salam chera dg inja ensha neveshty happy.gif
man ke beheton goftam berid soraghe alimeit haha.gif

@ali: khahesh mishe bazam mese hamishe ghashang bid clap.gif 10.gif
eide u ham mobarak happy.gif lotfan bache ha ru ba esmeshon benevis mf_type.gif
injory kheili rasmi mishe aslan khodemoni nist wub.gif
@parnia : mersi azizam manam khobam wub.gif
are midonam mikhad bere karish nmishe kard unsure.gif
@farshad : javab ke nmidi !!!? eshala hal beshe zod bargardy
@afshin : mersi eyde u ham mobarak happy.gif
kheili bamaze bod 10.gif
arvahe_khashm_2
QUOTE (sahar_android @ Nov 7 2011, 10:33 AM) *
@arsan : salam chera dg inja ensha neveshty happy.gif
man ke beheton goftam berid soraghe alimeit haha.gif

@ali: khahesh mishe bazam mese hamishe ghashang bid clap.gif 10.gif
eide u ham mobarak happy.gif lotfan bache ha ru ba esmeshon benevis mf_type.gif
injory kheili rasmi mishe aslan khodemoni nist wub.gif
@parnia : mersi azizam manam khobam wub.gif
are midonam mikhad bere karish nmishe kard unsure.gif
@farshad : javab ke nmidi !!!? eshala hal beshe zod bargardy
@afshin : mersi eyde u ham mobarak happy.gif
kheili bamaze bod 10.gif

ok ok clap.gif mer30 :D
eide hamegi ham mobarak:D chand ta babayi koshtid namarda?=))
arvahe_khashm_2
QUOTE (alimeit @ Nov 7 2011, 08:22 AM) *
* all : salam byebye.gif byebye.gif
bache ha eydeton mobarak clap.gif
* f_batiir : doste aziz omidvaram moshkeleton hal beshe
chon jaygozin be in rahatiya peyda nemishe
dar hale hazer behtarin case derber ke onam nist.
* roseheyli : tanq notworthy.gif
* sahar : tanq notworthy.gif

* arvahe_khashm_2 :
doste aziz nemidonam che qadr az system haye amel etela@ darid vali sar jam beheton migam ke system amele x10mini androide
dar hal@ addy be hich onvan shoma nemitonid barname nasb konid chon android be tanhaee qabeli@ khondane barname ha ru nadare
be hamin jahat shoma mitonid az barname Root Explorer estefade konid taghriban mesle ye file manager amal mikone
man link downloadesh ru inja mizaram
baraye nasbe Root Explorer ruye x10 mini lazeme ke in barname ru ruye ye goshi_ye dige berizid va ba bluetooth nas ruye goshyton enteqal bedid va nasb konid (sade tarin ravesh)
pas az nasb jahat rahaty kar ye folder be har esmi ke dost dashtid (be tore mesal program ) Ejad konid va barname ha_iy ke ba formate *.apk (in formate barnamehaye androide)
dakhele in poshe berizid ------- ba baz karkadane barname Root Exlorer va peyda kardane poshe (be tore mesal program) mitonid barname haton ru nasb konid
age moshkeleton hal nashod biyan to pegam ta komaketon konam.

Root Explorer 2.10.2.apk
Root Explorer 2.13.3-1.apkDifference between poor and rich
Look The Poor

as you see
the differnce is the rich never smile ,
the poor always do


************************************************************


daste dawshe golam dard nakone.ghorboonesh :-* :x
roseheyli
@all
salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam clap.gif
f_batiir
@all: hanuz kasi vase edare kardan e P.C. davtalab nashode, pas avvalin sandalie dagho khodam eftetah mikonam wink.gif
vali age kasi has ke berese karaye P.C. ro ru be rah kone, zzud tar khodesho moarefi kone ta ba'de manam P.C. ta'til nashe. sad.gif

________________________________________________________________________________
Sandalie Dagh


sandalie dagh yeki az barnamehaye gadimie P.C. ye ke mikhaym dobare rash bendazim, raveshesham asune yeki davtalab mishe,baghie azash soal miporsan. mf_type.gif
harkas mitune 5 ta soal beporse, faghat vase inke soala ghati nashan lotfan vase soalatun shomar bezarin. ( avvalin kasi ke mipose soalasho az 1 ta 5 shomare gozary mikone, dovvomi 6 ta 10 va ...)
hala vase shuru kardan ye davtalab e shoja' lazen darim, ki miad jelo? flex.gif

________________________________________________________________________________
@paina: omidvaram belakhare yeki jaye man peida she, age nashod sa'y mikonam khodam yekarish bokonam. surrender.gif
@sahar: este'fa ke na, faghat dg nemitunam un ghad ke lazeme sar bezanam, P.C. ye admin e tamam vaght lazem dare. man har az chand vaghty mitunam biam. lightbulb.gif
@ali: merc rafigh, rastesh derber saresh az manam shulugh tare, albatte shoma ke inja bashi khialam rahate P.C. be rahe. thumbsup.gif amma yeki lazeme be barnameha berese.
@afshin: chashm. in avvalio rah endakhtam bebinim chi mishe thumbsup.gif
@aarsan: bazam khosh umadi va merc ke sar mizany smile.gif faghat lotfan bejaye dokmeye reply az @ estefade kon, ta matlabe tekrary hey post nashe.
roseheyli
Khob masalan che no soalaii azash miporsin?
arvahe_khashm_2
@ f_batiir:ok haji;) ridife
sahar_android
@FARSHAD: salam mishe bishtar tozih bedy ? blink.gif
nemone soala ru bego happy.gif
@PARNIA : salam hny clap.gif
@ARSAN : salam khobi ?
ma ke babaee nadarim bokoshim tongue.gif
roseheyli
are sahar ras mige nemune soal mikhaim clap.gif
iranekoorosh
farshad joon kheyli hal mide okesh kon

avalisham khodet mesle mard weightlift.gif

khob soalaro shoroo konim ? surrender.gif
arvahe_khashm_2
saat 1:04 .inja zanjan ast:D hava kheyli sarde.man taze az madrese oomadam:D
I LOVE U PMC <3 =)) :D
arvahe_khashm_2
saat 1:04 .inja zanjan ast:D hava kheyli sarde.man taze az madrese oomadam:D
I LOVE U PMC <3 =)) :D
roseheyli
@arsaaaan enghad double post nade
admin mikoshatemunaaaa

@iranekorosh
Akhe farshad ke khodesh nist
Yeki dg davtalab beshe
nemune soal bedin
ke befahmim chi bayad beporsim
iranekoorosh
@roseheyli : harchi soal sakhtar bashe ke tarf bemoone ke javab bede behtare :D va har soali ke beporsi bayad javab bede
yejoori be mikh mikeshim tarafo smile.gif
arvahe_khashm_2
@parnia o ADMIN haye aziz:D
bekhoda az ghasd nist:-??
roseheyli
@arsan
Ma midunim az ghasd nist una nemifahman!! smile.gif

@all ki mikhad beshe avalin davtaalabe sandalie dagh?
sahar_android
@farshad : kojaee nakone bi khabar rafty surrender.gif
@arsan : behtare be jaye I LOVE U PMC begi I LOVE U Persian Club wub.gif
chera joft joft mifresty smile.gif
@parnia : hny engar az sandali dagh khabary nist gathering.gif
@afshin : soala dar ch zamine bashe ? happy.gif kheili bi ensafi u ghablan savaki nabodi tongue.gif
mage mikhaye eteraf bgiri
_____________________________________
bache ha neytonam axe avatar avaz konam
kasi niydone chera injory shode ?
erorr mide wallbash.gif
@farshad : hamon moshkele hamishegi baraye manam etefagh oftade sad.gif
roseheyli
@all
ok babaaaa man mikham besham avalin davtalabe sandalie dagh!
khubeee???? sad.gif
roseheyli
@sahar
are manam nemitunam ax bezaram

@all bi ensafi darnayarina
man faghat 14 salame
surrender.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.